0166 – 760005

Nijverheidsweg 1a, 4695 RC Sint-Maartensdijk

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Totstandkoming Overeenkomst
 4. Duur van de Overeenkomst
 5. Beëindiging en annulering
 6. Vergoedingen
 7. Betaling
 8. Installatie van de Diensten
 9. Uitvoering van de Diensten

10 Bruikleen

 1. Wijzigingen
 2. Persoonlijke gegevens
 3. Verhuizing
 4. Niet-nakoming en aansprakelijkheid
 5. Overmacht
 6. Kosten
 7. Klantenservice en klachten
 8. Geschillen
 9. Kennisgevingen
 10. Overdracht en doorlevering
 11. Slotbepalingen
  22. Kosten

 

Hoofdstuk 2 Internet- en telefoniediensten

 1. Installatie van de Diensten
 2. Uitvoering van de Diensten
 3. Gebruikersgegevens
 4. Administratieve wijzigingen
 5. Verplichtingen Klant

 

Hoofdstuk 3 Telefoniediensten

 1. Telefoniedienst
 2. Beschikbaarheid Telefoniedienst
 3. Apparatuur
 4. Telefoonnummer
 5. Nummerwijziging
 6. Nummerbehoud
 7. Nieuw nummer ingeval van verhuizing buiten regio
 8. Telefoongids/ Klant informatiedienst
 9. Gebruik Telefoniedienst
 10. Vergoedingen
 11. Overige

 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Skylinq voor consumenten

Dit hoofdstuk van de Voorwaarden bevat bepalingen die van toepassing zijn op alle Diensten van Skylinq, tenzij uit de tekst blijkt dat een bepaling enkel voor een specifieke Dienst geldt.

Artikel 1. Definities

1.1 Abonnement: de Overeenkomst tussen Skylinq en Klant, op grond waarvan Skylinq BV de Diensten aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

1.2 Bruikleenovereenkomst: de overeenkomst tussen Skylinq en de Klant op grond waarvan Skylinq aan de Klant Producten in bruikleen geeft.

1.3 Skylinq BV, Kaaistraat 14, 4695 CJ te Sint-Maartensdijk, KVK 65472594, handelend onder de naam “Skylinq”.

1.4 Diensten: Internetdiensten, Telefoniediensten, Televisiediensten en alle daarmee verband houdende diensten van Skylinq.

1.5 Gebruikersgegevens: klantcode, wachtwoord en gebruikersnaam die de Klant krijgt toegekend teneinde gebruik te kunnen maken van de Diensten.

1.6 Installatievoorwaarden: de Algemene Installatievoorwaarden Skylinq voor consumenten, die van toepassing zijn op installaties van Producten.

1.7 Internetdiensten: de levering van breedband internet diensten via de ether.

1.8 Klant: de natuurlijke persoon met wie Skylinq een Abonnement heeft afgesloten of die daartoe een aanvraag indient.

1.9 Inschrijving: de Overeenkomst tussen Skylinq en een Klant voor de levering en ontvangst van draadloos signaal voor internet en de daarvoor geleverde producten.

1.10 Netwerkaansluitpunt: een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk van Skylinq, dat dient voor het aansluiten van Randapparaten.

1.11 OPTA: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

1.12 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Skylinq en Klant terzake van een Abonnement.

1.13 Producten: ontvangstapparatuur draadloos router, software en/of andere zaken die Skylinq in verband met het Abonnement aan de Klant ter beschikking stelt.

1.14 Randapparaten: Apparaten in eigendom van de Klant, die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect te worden aangesloten op het elektronisch Telecommunicatienetwerk dan wel op de Voorzieningen, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie (bijvoorbeeld telefoons, computers, routers en televisies).

1.15 Telecommunicatienetwerk: De apparatuur en andere technische middelen die overdracht en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen aansluitingen via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen.

1.16 Vergoedingen: alle door een Klant aan Skylinq verschuldigde bedragen, uit welke Overeenkomst ook, welke bestaan uit abonnementsgelden, verbruikskosten en alle (overige) vergoedingen en kosten die de Klant op basis van de Overeenkomst of deze Voorwaarden aan Skylinq verschuldigd is.

1.17 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.18 Voorzieningen: onderdelen van het vaste Telecommunicatienetwerk van de Telecom-operator, waaronder begrepen kabels, apparatuur en Netwerkaansluitpunten, die door Skylinq ten behoeve van de Telefoniedienst worden gebruikt.

1.19 Website: de website van Skylinq op www.skylinq.nl.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Skylinq en de Klant.

2.2 Het is de Klant uitsluitend toegestaan de Diensten te gebruiken voor nietbedrijfsmatige, niet-zakelijke doeleinden.

2.3 Skylinq onderscheidt de volgende combinaties van Diensten:

 1. Internetdiensten
  b. Internetdiensten plus telefoniediensten van derden

2.4 In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt, blijven deze Voorwaarden van toepassing voor zover dit voor de afwikkeling van een Overeenkomst of Dienst noodzakelijk is.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Skylinq zijn vrijblijvend, zowel wat prijs als inhoud betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle door of namens Skylinq opgegeven leveringstijden zijn indicatief. Uitsluitend in het geval dat deze termijn onredelijk wordt overschreden, heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren c.q. te ontbinden. De Klant heeft uit dien hoofde nimmer recht op schadevergoeding.

3.2 Een aanbod van Skylinq wijst op de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Skylinq stelt de Klant in staat voorafgaand aan de Overeenkomst van de Voorwaarden kennis te nemen. Desgewenst stuurt Skylinq de Voorwaarden toe.

3.3 Overeenkomsten kunnen slechts worden aangegaan door personen van 18 jaar of ouder.

3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door:

 1. schriftelijke acceptatie of acceptatie per e-mail door Skylinq van een elektronische aanmelding door de Klant, ingediend via de Website; of
 1. telefonische acceptatie door Skylinq van een telefonische aanmelding door de Klant; of
 1. schriftelijke acceptatie of acceptatie per e-mail door Skylinq vaneen volledig door de Klant ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Indien het Abonnement op afstand is afgesloten zal Skylinq het Abonnement per e-mail of brief bevestigen, eventueel nadat Skylinq op haar verzoek een kopie van het legitimatiebewijs en kopie bankafschrift van de Klant heeft ontvangen.

3.5 Skylinq behoudt zich het recht voor, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn, aanvragen voor een Dienst te weigeren, hetgeen de aspirant Klant zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. Skylinq is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van weigering.

3.6 Skylinq kan verlangen dat een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitsdocument) moet worden overgelegd en de bankpas (of een bankafschrift) moet worden getoond, waarop de naam en het adres van de Klant en het door de Klant op het inschrijfformulier ingevulde bankrekeningnummer staan vermeld.

3.7 Skylinq is gerechtigd om gebruik te maken van derden met betrekking tot de uitvoering van enige Overeenkomst en de Voorwaarden gelden ook ten behoeve van deze derden.

3.8 Alle bestellingen worden verzonden aan en afgeleverd op het door de Klant opgegeven leveradres. Het risico van bestelde Producten gaat over op de Klant op het moment van inontvangstname door de Klant, dan wel een door de Klant aangewezen derde.

 

Artikel 4. Duur van de Overeenkomst

 

4.1 Een Abonnement voor internetdiensten wordt aangegaan voor 12 maanden,

tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Na afloop van

de bepaalde tijd wordt de Overeenkomst van rechtswege omgezet in een

overeenkomst voor onbepaalde tijd.

 

4.2 Abonnementen voor Diensten gaan in op de dag nadat de Overeenkomst telefonisch is afgesloten of het (elektronische) inschrijfformulier is ingediend, onder de ontbindende voorwaarde van instemming met het Abonnement door Skylinq. Voor Telefoniediensten zijn de variabele kosten (zoals gesprekskosten) verschuldigd vanaf het moment dat de Dienst wordt geactiveerd.

 

4.3 Indien tijdens een lopende abonnementsperiode in overeenstemming met de

Klant een bestaand Abonnement wordt uitgebreid of gewijzigd, hetzij door

toevoeging van een nieuwe Dienst, hetzij door uitbreiding met een hoger

pakket (een zgn. upgrade), dan is er sprake van een nieuwe

Overeenkomst waarop het bepaalde in artikel 4.1 (inclusief de aldaar genoemde

minimumduur) voor alle door de Klant afgenomen Diensten van toepassing

is, met dien verstande dat de einddatum van een nieuwe Overeenkomst nimmer

eerder zal zijn dan de oorspronkelijke Overeenkomst. Indien de tussentijdse

upgrade door middel van een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen,

dan geldt de in artikel 5.5 genoemde bedenktijd alleen ten aanzien van de

upgrade en niet ten aanzien van het oorspronkelijke Abonnement.

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 5. Beëindiging en annulering

5.1 Tussentijdse opzegging van een Abonnement vóór het verstrijken van de overeengekomen minimum periode is mogelijk met betaling van de abonnementskosten voor de resterende duur van de abonnementsperiode. Dit behoudens het elders in de Voorwaarden of in de wet bepaalde.

 

5.2 Na het verstrijken van de overeengekomen termijn zoals bedoeld in 4.1 kan

het Abonnement te allen tijde kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn

van 1 maand. Als moment van opzeggen geldt het moment van ontvangst

van de opzegging door Skylinq, c.q. de dag waarop telefonisch

wordt opgezegd. Skylinq stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op

de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop het Abonnement

wordt beëindigd.

 

5.3 Opzegging van een Abonnement geschiedt bij voorkeur telefonisch, op nummer

0166-760005 van de Skylinq BV, of op dezelfde wijze als waarop het Abonnement

tot stand is gekomen.

 

5.4 Onverminderd het elders bepaalde in deze Voorwaarden, kan Skylinq,

naar eigen keuze, haar verplichtingen jegens de Klant, uit het Abonnement of

anderszins, opschorten of het Abonnement met onmiddellijke ingang opzeggen,

middels een schriftelijke kennisgeving, indien:

 1. de Klant is overleden;
 2. de Klant een of meerdere verplichtingen uit hoofde van het Abonnement,

deze Voorwaarden of enige andere rechtsverhouding met Skylinq

niet nakomt en de Klant deze tekortkoming, indien deze voor herstel

vatbaar is, niet herstelt binnen 30 dagen nadat hij daarop door Skylinq

is gewezen;

 1. het faillissement van de Klant is aangevraagd, de Klant onder curatele is

gesteld, de Klant onder bewind is gesteld, de Klant in aanmerking is

gekomen voor de schuldsanering, dan wel indien er sprake is van andere

omstandigheden op grond waarvan Skylinq vermoedt dat de

Klant zijn (betalings)verplichtingen jegens Skylinq niet langer zal

nakomen;

 1. Skylinq niet langer in staat is om Dienst te verlenen, ongeacht de

reden daarvan.

 1. in redelijkheid van Skylinq niet langer gevergd kan worden het

Abonnement met de Klant voort te zetten.

 

5.5 Bij overeenkomsten op afstand kan de Klant binnen 14 dagen na totstandkoming

het Abonnement zonder opgaaf van redenen annuleren. In dat geval

dienen ontvangen Producten door de Klant onverwijld en in ieder geval

binnen 14 dagen na ontvangst aan Skylinq te worden geretourneerd.

Skylinq kan in dat geval, behoudens het hierna in artikel 5.6 bepaalde,

ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van Producten aan

de Klant in rekening brengen. Eventuele betalingen van de Klant die voor

annulering hebben plaatsgevonden, worden door Skylinq geretourneerd.

 

5.6 Indien de Klant uitdrukkelijk aan Skylinq heeft verzocht om reeds tijdens

de bedenktijd met de levering van een Dienst aan te vangen, is de Klant, indien

hij vervolgens – doch tijdens de bedenktijd – het Abonnement annuleert, aan

Skylinq de redelijke kosten verschuldigd die daarmee samenhangen.

Indien 1) de Klant uitdrukkelijk aan Skylinq heeft verzocht om reeds

tijdens de bedenktijd met de levering van een Dienst aan te vangen, en 2) de

Klant afstand heeft gedaan van zijn recht om het Abonnement te annuleren,

heeft de Klant niet langer het recht om het Abonnement te annuleren.

 

5.7 Na het verstrijken van de bedenktijd zijn de artikelen 5.1 en 5.8 van toepassing.

 

5.8 Bij beëindiging van een Abonnement vóór het verstrijken van de overeengekomen

periode, hetzij door de Klant, hetzij door Skylinq op grond

van artikel 5.4.b, c of e, is Skylinq gerechtigd per direct de resterende

abonnementsgelden voor de overeengekomen duur van het Abonnement in

rekening te brengen, vermeerderd met eventuele extra door haar gemaakte

kosten in verband met de beëindiging (afsluitingskosten, incassokosten,

schadevergoeding bruikleenapparatuur etc.). De Klant is gehouden de in

rekening gebrachte bedragen binnen de op de nota vermelde termijn te

voldoen per acceptgiro, automatische incasso of anderszins.

 

5.9 Een gratis Dienst kan, indien de Klant gedurende een periode van 60 dagen

geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst, onmiddellijk en zonder nadere

kennisgeving door Skylinq worden beëindigd. Skylinq is in geen

geval aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het verloren gaan

van informatie en/of data als gevolg van de beëindiging van de Dienst op

grond van dit artikel.

 

5.10 Als een van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst of uit enige

toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, dan mag de wederpartij de

nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke

of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan voor

zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 

5.11 Skylinq kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, de Diensten staken

dan wel opschorten indien:

 1. de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of

heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen daarvan door te geven

aan Skylinq met het oogmerk te frauderen.

 1. Skylinq aannemelijk kan maken dat de Klant handelt in strijd met

de wet of schade toebrengt aan een ander dan wel niet aan de uit de

Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal voldoen, tenzij de tekortkoming

gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

5.12 Ingevolge het bepaalde in artikel 2.3 is het niet mogelijk om een Abonnement

voor Internetdiensten op te zeggen en het Abonnement voor Telefoniediensten

te behouden.

 

 

Artikel 6. Vergoedingen

6.1 Op Abonnementen, Overeenkomsten, Diensten en overige betrekkingen tussen

Skylinq en de Klant zijn de door Skylinq op de Website of

via andere communicatie bekend gemaakte prijzen van toepassing. Skylinq

heeft het recht om naast de geldende prijzen voor de Diensten kosten

en/of administratietoeslagen in rekening te brengen voor o.a. wijzigingen en

mutaties. De hoogte van deze kosten en/of administratietoeslagen staat vermeld

op de Website.

 

6.2 Skylinq is gerechtigd de prijzen van de Diensten jaarlijks aan te passen

overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. De Klant

heeft niet het recht de Overeenkomst uit hoofde van deze aanpassing op te

zeggen.

 

6.3 Alle door Skylinq gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief

BTW.

 

 

Artikel 7. Betaling

7.1 Betaling van de in artikel 6.1 bedoelde bedragen geschiedt als volgt:

 1. terzake van een Abonnement voor internet of voor internet en telefonie

worden de abonnementskosten per kwartaal vooraf in rekening gebracht

en worden de verbruikskosten maandelijks achteraf in rekening gebracht.

Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso

van de door de Klant aangegeven bank- of girorekening waarvoor de

Klant Skylinq heeft gemachtigd.

 

7.2 In het geval van een machtiging tot automatische incasso is de Klant verplicht

voldoende saldo aan te houden op de door hem opgegeven rekening. Bij

automatische incasso heeft de Klant het recht binnen 8 weken na afschrijving

schriftelijk bezwaar te maken tegen de afschrijving, bij gebreke waarvan hij

de afschrijving wordt geacht te hebben aanvaard. Bij voortijdige beëindiging

van de Overeenkomst hetzij door de Klant, hetzij door Skylinq op

grond van artikel 5.4.b, c of e, heeft de Klant geen recht op restitutie van

vooruitbetaalde abonnementsgelden.

 

7.3 Bij niet-tijdige betaling door de Klant van enig aan Skylinq verschuldigd

bedrag onder de Overeenkomst, of indien een door de Klant afgegeven

incassovolmacht niet wordt gehonoreerd, is de Klant van rechtswege in

verzuim. Skylinq stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering,

waarna de Klant binnen een termijn van 14 dagen alsnog kan betalen. Als de

Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft

betaald, is de Klant vanaf de datum van verzuim wettelijke rente over het

uitstaande bedrag verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten,

welke berekend worden zoals op de Website aangegeven.

Skylinq is in een dergelijk geval tevens gerechtigd het Abonnement op

te schorten of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat daarvoor

een ingebrekestelling vereist is en/of om betaling te vorderen van de totale

som die de Klant uit hoofde van het Abonnement voor de gehele overeengekomen

duur (indien van toepassing) aan Skylinq verschuldigd is en

zal zijn.

 

7.4 Zolang de Klant uit hoofde van enige rechtsbetrekking met Skylinq of

haar rechtsvoorgangers nog goederen of geld aan Skylinq is verschuldigd,

heeft Skylinq het recht Overeenkomsten te weigeren of haar verplichtingen

die voortvloeien uit een Abonnement op te schorten, en eventueel

afsluitkosten in rekening te brengen. De hoogte van de afsluitvergoeding

wordt op de Website bekend gemaakt.

 

7.5 Bezwaren tegen de hoogte van de door Skylinq in rekening gebrachte

en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen dertig dagen na notadatum

bij de Skylinq klantenservice kenbaar te maken. Na het verstrijken

van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte

van het bedrag dat op de nota is vermeld.

 

7.6 Bij het plaatsen van bestellingen van Diensten en/of Producten kan

Skylinq een kredietwaardigheidscontrole uit (laten) voeren. Bij twijfel

over de kredietwaardigheid van de Klant kan Skylinq de Klant vragen

zekerheid te stellen of hogere vooruitbetalingen te doen. Indien de Klant

hiermee niet instemt, is Skylinq gerechtigd de uitvoering van de

Overeenkomst met onmiddellijke ingang te staken dan wel het Abonnement

te beëindigen. Indien blijkt dat de Klant niet kredietwaardig is kan Skylinq

het afsluiten van de Overeenkomst weigeren.

 

 

Artikel 8. Installatie van de Diensten

8.1 De Klant verleent medewerkers van Skylinq of door Skylinq

ingeschakelde derden toegang tot het installatieadres voor de installatie

van de Diensten alsmede voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in

verband met de levering van de Diensten. Op de installatie zijn de Installatievoorwaarden

van toepassing.

 

8.2 Indien gekozen is voor een doe-het-zelf installatiepakket, is Klant verplicht

de instructies in de gebruiksaanwijzing op te volgen. Skylinq is in geen

geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte installatie die

het gevolg is van handelen of nalaten in strijd met de handleiding. Eventuele

extra kosten die noodzakelijk zijn om de Dienst weer in werkende staat te

brengen zijn voor rekening van de Klant.

 

8.3 De Klant staat er voor in dat installatie van een ontvangstschotel bij of op de

woning is toegestaan.

 

 

Artikel 9. Uitvoering van de Diensten

9.1 Skylinq is gerechtigd de inhoud van de Diensten technisch zo in te

richten als Skylinq op enig moment beslist. Skylinq behoudt

zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische

wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Diensten, procedures,

tarieven en overige voorwaarden door te voeren.

 

9.2 Skylinq zal zich inspannen een zo hoog mogelijke beschikbaarheid

en kwaliteit van de Diensten te bieden. Skylinq geeft echter geen

garanties terzake. Skylinq streeft ernaar storingen en beperkingen zo

spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Klant zo

beperkt mogelijk te houden.

 

9.3 Indien sprake is van technische problemen, is Skylinq gerechtigd de

toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar

systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst

moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen

te nemen, indien zulks in de opvatting van Skylinq nodig is.

Skylinq stelt de Klant indien mogelijk vooraf, en in ieder geval zo

spoedig mogelijk daarna, op de hoogte.

 

9.4 Skylinq behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud

en beveiliging van het netwerk, de Diensten en/of de systemen van

Skylinq, de toegang tot de (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen

van) haar systeem en/of netwerk (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of

het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Skylinq

of in verband met de uitvoering van haar beleid nodig is. Skylinq zal

indien mogelijk vooraf, en in ieder geval zo spoedig mogelijk daarna, de

Klant van zulke maatregelen op de hoogte stellen.

 

9.5 De Klant is gehouden om geleverde Diensten binnen 2 weken na levering op

gebreken te controleren en eventueel geconstateerde gebreken per post,

telefonisch of per e-mail schriftelijk te melden aan Skylinq. Gebreken

die bij levering niet kunnen worden geconstateerd of niet aanwezig zijn, dienen

steeds binnen bekwame tijd nadat deze redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd

aan Skylinq te worden gemeld. Gebreken moeten binnen de

periode van 2 weken na constatering gemeld worden, op straffe van verval

van het recht van beroep op een tekortkoming.

 

9.6 Voor zover de Overeenkomst de levering van Producten omvat die in eigendom

aan de Klant worden overgedragen, behoudt Skylinq zich de eigendom

voor tot het moment dat de Klant aan Skylinq al hetgeen hij krachtens

de Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

 

9.7 Een door Skylinq afgegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum

geldt te allen tijde als streeftermijn en/of streefdatum en geldt nimmer

als fatale termijn.

 

9.8 Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele

toezeggingen door of namens Skylinq binden Skylinq

slechts indien deze per e-mail of brief door Skylinq zijn bevestigd.

 

9.9 Technische wijzigingen in de aansluiting die door de Klant zelf en op eigen

initiatief zijn aangebracht kunnen leiden tot het in rekening brengen van

redelijke kosten of kunnen, indien de Dienst hierdoor niet meer kan worden

geleverd, aanleiding geven tot beëindiging van de Overeenkomst door

Skylinq.

 

 

Artikel 10. Bruikleen

10.1 Dit artikel 10 van de Voorwaarden is alleen van toepassing indien tussen

Skylinq en de Klant een Bruikleenovereenkomst wordt gesloten.

 

10.2 Skylinq geeft als bruikleengever aan de Klant de Producten in bruikleen.

De Producten blijven steeds eigendom van Skylinq. De Producten

worden door (of namens) Skylinq in goede staat (gebruikt of nieuw)

afgeleverd bij het leveradres van de Klant. Ter eigen discretie is Skylinq

gerechtigd betaling van een waarborgsom te verlangen gedurende de periode

van bruikleen. Skylinq zal geen rentevergoeding verschuldigd zijn aan

de Klant gedurende de periode dat zij deze waarborgsom onder zich heeft.

 

10.3 De Bruikleenovereenkomst wordt aangegaan voor een duur van 12 maanden

of, indien afwijkend, voor de duur die daarin staat vermeld. Tenzij schriftelijk

anders overeengekomen, en tenzij met een termijn van 1 maand voor

verlengingsdatum opgezegd door een der partijen, zal de Bruikleenovereenkomst

na afloop van de overeengekomen duur automatisch worden verlengd

in een overeenkomst voor onbepaalde duur die te allen tijde met een termijn

van 1 maand opzegbaar is. De initiële bruikleenperiode gaat in op de dag dat

een in verband met de Bruikleenovereenkomst aangegaan Abonnement ingaat.

 

10.4 De Bruikleenovereenkomst eindigt in ieder geval automatisch als en per de

datum dat het Abonnement eindigt.

 

10.5 In geval van diefstal, verlies of verloren gaan van de Producten, ongeacht de

oorzaak daarvan, is de Klant aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte

schade (inclusief eventuele gevolgschade) en is Skylinq gerechtigd

aan de Klant een schadevergoeding in rekening te brengen terzake van

Producten zoals op de Website vermeld, onverminderd haar recht op volledige

schadevergoeding indien deze meer bedraagt.

 

10.6 De Klant mag de Producten uitsluitend op het door haar opgegeven huisadres

en in het kader van het Abonnement gebruiken.

 

10.7 Het is de Klant niet toegestaan de Producten hetzij om niet, hetzij tegen een

vergoeding aan een ander in gebruik af te staan, uit te lenen, te verkopen of

te verhuren.

 

10.8 De Klant dient voor de Producten als een goed huisvader voor de bewaring

en het behoud, alsook voor dekkende verzekering daarvan te zorgen. In geval

van diefstal van de Producten, dient de Klant onverwijld bij de politie aangifte

te doen van de diefstal en dient de Klant Skylinq binnen 7 dagen na

aangifte per aangetekende brief een kopie van het proces-verbaal van aangifte

te doen toekomen.

 

10.9 Skylinq is te allen tijde gerechtigd de in bruikleen gegeven Producten

bij de Klant te (doen) inspecteren, om te ruilen en/of te vervangen. Daarnaast

is Skylinq te allen tijde gerechtigd om de Producten waaraan een gebrek

kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door

Skylinq te bepalen redelijke termijn terug te (laten) halen bij de Klant.

De Klant zal aan Skylinq, of een door Skylinq aangewezen derde,

alle medewerking verlenen in geval van de inspectie, het omruilen, vervangen

of terughalen, zoals bepaald in dit artikel.

 

10.10 Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende

uit het Abonnement met Skylinq en/of deze Voorwaarden en

in verzuim verkeert, is Skylinq gerechtigd de Bruikleenovereenkomst

te beëindigen en/of de Producten terug te (laten) nemen, waar deze zich ook

bevinden, onverminderd het recht van Skylinq op volledige schadevergoeding

van de Klant wegens de tekortkoming in de nakoming van haar

verplichtingen. Skylinq is in dit geval gerechtigd aan de Klant een

schadevergoeding in rekening te brengen terzake van Producten zoals op de

Website vermeld, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding

indien deze hoger bedraagt.

 

10.11 De Klant is steeds verplicht in geval van beslaglegging de beslaglegger op de

hoogte te stellen dat de Producten in eigendom zijn van Skylinq en

derhalve niet vatbaar zijn voor beslag.

 

10.12 Bij het afleveren van de Producten dient de Klant te tekenen voor ontvangst.

 

10.13 Skylinq, of een door haar aangewezen derde, zal de Producten afleveren

bij het opgegeven leveradres van de Klant. De (mondeling of schriftelijk)

aangegeven of opgegeven afleveringsdatum of -termijn geldt bij benadering

en bindt Skylinq niet. De verplichting tot aflevering kan in ieder geval

worden opgeschort zolang de Klant nog aan enige verplichting jegens Skylinq

moet voldoen, zoals het ondertekenen van een inschrijfformulier of

het vooraf betalen van een vergoeding of waarborgsom.

 

10.14 Wijziging of overschrijding van een opgegeven of aangegeven afleveringsdatum

of -termijn, door welke oorzaak ook, geeft de Klant nooit recht op

vergoeding van enige schade (directe of indirecte schade, of hoe ook genaamd)

of niet-nakoming van enige voor de Klant uit de Voorwaarden of uit

een Overeenkomst voortvloeiende verplichting, tenzij die wijziging of overschrijding

te wijten is aan opzet of grove schuld van Skylinq.

 

10.15 Indien de installatie door of vanwege Skylinq wordt uitgevoerd wordt

deze conform de Installatievoorwaarden uitgevoerd. De installatie wordt

werkend opgeleverd door de monteur. De Klant is in dat geval niet gerechtigd

zelf wijzigingen in de Producten en/of installatie aan te brengen of deze te

verplaatsen, dan wel deze door anderen dan Skylinq te laten aanbrengen

of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van Skylinq. De

Klant kan gebruik maken van de klantenservice van Skylinq. In het

geval een probleem met de installatie of Producten niet telefonisch opgelost

kan worden, dan kan de Klant tegen betaling van een door Skylinq te

bepalen vergoeding gebruik maken van een servicemonteur van Skylinq

die het probleem ter plekke zal proberen op te lossen. De kosten voor de

servicemonteur worden niet in rekening gebracht als:

– het probleem werd veroorzaakt door een foutieve installatie door de

Skylinq monteur;

– het probleem werd veroorzaakt door een fabrieksfout aan de Producten.

 

10.16 De Producten worden uitsluitend door of namens Skylinq gerepareerd

of retour genomen. De Klant zal op verzoek van Skylinq de in bruikleen

gegeven Producten per aangetekende post aan Skylinq of een

door Skylinq aangewezen derde versturen.

 

10.17 Bij verhuizing dient de Klant Skylinq vier weken vooraf in te lichten.

Skylinq kan op verzoek van de Klant de installatie op het nieuwe adres

verzorgen, op welke installatie het bepaalde in deze Voorwaarden, alsmede het

bepaalde in de Installatievoorwaarden van toepassing is. Voor de installatie

wordt een door Skylinq te bepalen eenmalige vergoeding in rekening

gebracht.

 

10.18 Bij vertraging of gebreke van afname van Producten is de Klant in verzuim.

De door dit verzuim veroorzaakte kosten en/of schade komen volledig voor

rekening van de Klant, terwijl de betreffende Producten door Skylinq

in geval van vertraging of gebreke van afname voor rekening en risico van de

Klant zullen worden opgeslagen.

 

10.19 De Klant zal de Producten uitsluitend (laten) installeren en opstellen op een

plaats die niet openbaar toegankelijk is.

 

10.20 Na het einde van de Bruikleenovereenkomst, ongeacht de reden of wijze van

beëindiging, zal de Klant op eerste verzoek van Skylinq de Producten

binnen dertig dagen na kennisgeving door Skylinq aan Skylinq

of een door Skylinq aangewezen derde (gedeeltelijk) retourneren, hetgeen

kosteloos kan geschieden. Bij gebreke van tijdige en volledige retourzending

van de Producten in onbeschadigde staat (behoudens normale slijtage) is

Skylinq gerechtigd aan de Klant een schadevergoeding in rekening te

brengen terzake van Producten zoals op de Website vermeld, onverminderd

haar recht op volledige schadevergoeding indien deze hoger of lager bedraagt.

Binnen 6 weken na retourontvangst van de Producten zal Skylinq

de eventueel betaalde waarborgsom na aftrek van eventuele door de Klant

verschuldigde kosten en/of vergoedingen terugstorten op de rekening van de

Klant.

 

 

Artikel 11. Wijzigingen

11.1 Skylinq heeft het recht de Diensten, de Vergoedingen, de Voorwaarden

en de inhoud, volgorde, naam, omvang en samenstelling van de pakketten te wijzigen.
Skylinq maakt zulke wijzigingen minimaal vier weken voor invoering daarvan op

genoegzame wijze bekend. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van ten tijde

van de wijziging lopende Abonnementen.

 

11.2 De Klant heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien de wijziging

objectief ten nadele van de Klant strekt, mits de opzegging vóór de ingangsdatum

van de wijziging door Skylinq is ontvangen.

 

11.3 De volgende wijzigingen worden niet aangemerkt als een wijziging in de zin

van artikel 11.1 en vormen derhalve geen grond voor opzegging:

 1. Verlaging van enige Vergoeding;
 2. Wijzigingen die noch in het voordeel, noch in het nadeel van de Klant

zijn (“neutrale wijzigingen”);

 1. Wijzigingen die noodzakelijk zijn op grond van wetgeving of enige andere

door de overheid vastgestelde regeling of maatregel of een voor de branche

relevante gerechtelijke uitspraak;

 1. Verhoging van Vergoedingen met de inflatiecorrectie op basis van het

bepaalde in artikel 6.2;
e. Wijzigingen die in het voordeel van de Klant zijn.

 

11.4 Skylinq is gerechtigd de technische eigenschappen van de Diensten en

Producten te wijzigen om aan de eisen van de tijd, de stand van de techniek

of haar contractuele of wettelijke verplichtingen te blijven beantwoorden.

Dit kan als gevolg hebben dat Producten na een bepaalde tijd niet meer compatibel

zijn met alle Televisiediensten en vervangen moeten worden. Klanten

hebben geen recht op enige compensatie voor deze vervanging.

 

 

Artikel 12. Persoonlijke gegevens

12.1 Skylinq verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking, en met

inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving in Luxemburg, persoonsgegevens

die haar door de Klant of door zijn gebruik van de Diensten en

Producten (inclusief de gegevens vermeld in artikel 12.2) worden verstrekt.

Skylinq verwerkt deze persoonsgegevens in het kader van:

– bestellingen van Diensten en/of Producten;

– kredietwaardigheidscontroles, bestrijding van fraude en wanbetaling;

– de uitvoering van de Diensten;

– facturering;

– beheer van informatie verstrekt door de Klant;

– verwerking van de door de Klant gestelde vragen;

– fraudebestrijding;

– marktonderzoek;

– het beheer van gegevens met betrekking tot de Klanten en klantgroepen;

– (direct)marketing doeleinden; en

– om aan de Klant andere Diensten of Producten voor te stellen.

 

12.2 In het kader van de Internet- en Telefoniediensten verwerkt Skylinq,

als verantwoordelijke voor de verwerking, verkeersgegevens van de Klant,

en meer bepaald:

– de identificatie van de oproeplijn;

– de totale aantal voor de berekeningsperiode aan te rekenen eenheden;

– de identificatie van de opgeroepen lijn;

– het type, tijdstip van aanvang en de duur van de oproep of de verzonden

hoeveelheid gegevens;

– de datum van de dienst of van de verbinding.

 

12.3 In het kader van facturering verwerkt Skylinq andere gegevens, zoals

voicelogs, en gegevens betreffende betalingen, zoals vooruitbetalingen,

betalingen in termijnen, afsluitingen en aanmaningen.

 

12.4 Skylinq kan zich op derden beroepen om gegevens te verkrijgen die

betrekking hebben op de Klant met als doel ofwel zich te verzekeren van

de juistheid en de volledigheid van de gegevens die vervat zijn in haar databanken,

ofwel om kredietwaardigheidscontrole, bestrijding van fraude en

wanbetaling, marktonderzoeken, marketingacties of direct marketing uit te

(laten) voeren.

 

12.5 De Klant verleent toestemming aan Skylinq om zijn persoons- en

verkeersgegevens op te nemen en te verwerken zoals hierboven bepaald. De

klantenregistratie is slechts toegankelijk voor Skylinq en groepsmaatschappijen

en wordt niet aan derden verstrekt behoudens zoals hierboven

bepaald en in onderstaande gevallen:

 1. Skylinq zal verplichtingen, ontstaan krachtens de wet of een

rechterlijke uitspraak, tot verstrekking van informatie en/of tot het

medewerken aan aftappen naleven.

 1. Skylinq is gerechtigd een bestand aan te leggen van Klanten aan

wie een Dienst wegens het niet tijdig betalen buiten gebruik is gesteld.

Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door Skylinq en/of

groepsmaatschappijen, in het kader van acceptatie van aanvragen voor

die Diensten.

 1. Skylinq kan persoonsgegevens aan derden verstrekken met het

oog op commerciële en charitatieve doeleinden, mits de Klant daarvoor

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

12.6 Skylinq kan, mede door het toepassen van cookies (kleine bestanden

die op de computer van de Klant worden achtergelaten), de persoons- en

verkeersgegevens gebruiken teneinde de Klant aanbiedingen van Skylinq

te doen, mits de Klant aangeeft, op de wijze zoals aangegeven op de Website,

daartegen geen bezwaar te hebben. Voor het gebruik van zgn. functionele of

technische cookies (bijv. voor het onthouden van geplaatste bestellingen

etc.) is geen toestemming van de Klant nodig.

 

12.7 De Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft recht op inzage in zijn

persoonsgegevens zoals die door Skylinq worden verwerkt, mag de

verbetering daarvan vragen en kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik

van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Voor vragen en/

of opmerkingen in dit verband kan de Klant zich schriftelijk wenden tot de

Skylinq klantenservice.

 

12.8 Skylinq spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Diensten.

Skylinq geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging.

Skylinq is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de

Klant of derden die ondanks de door Skylinq genomen maatregelen

mocht ontstaan.

 

12.9 Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico’s, kan

Skylinq de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer

of overige door de Klant gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.

Skylinq is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de

Klant of derden die ondanks de door Skylinq genomen maatregelen

mocht ontstaan.

 

12.10 Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke

wijze toegang hebben verschaft tot de Diensten, bijvoorbeeld door het gebruik

van zijn Accountgegevens, dient hij zulks binnen vijf werkdagen per e-mail

aan Skylinq te melden (info@skylinq.nl). Skylinq is niet

aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik

van de Diensten ten gevolge heeft.

12.11 Het van toepassing zijnde privacystatement is gepubliceerd op de Website.

 

 

Artikel 13. Verhuizing

13.1 Onder verhuizing wordt verstaan het wijzigen van het woonadres van de

Klant of het adres waar de Dienst van Skylinq volgens de Overeenkomst

geleverd wordt.

 

13.2 De Klant dient de verhuizing tijdig, maar in elk geval ten minste 4 weken

vooraf, te melden op de wijze zoals aangegeven op de Website. Alle schriftelijke

en elektronische mededelingen aan het laatst opgegeven woonadres zullen

worden geacht de Klant te hebben bereikt.

 

13.3 De tijd om de verhuizing van de verbinding behorende bij de Internet- en

Telefonie Diensten te realiseren is afhankelijk van de op dat moment geldende

levertijden voor de verbindingen van Skylinq. Deze levertijden

zijn te raadplegen op de Website. Deze levertijden gelden als richtlijn, de

Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Gedurende deze periode blijft de

Klant abonnementskosten verschuldigd.

 

13.4 Indien Skylinq niet dezelfde of een vergelijkbare dienst op de nieuwe

locatie levert, dan zijn de Klant en Skylinq met inachtneming van één

maand, gerechtigd tot opzegging, zonder dat daartoe enige plicht tot schadevergoeding

ontstaat. Wel is Skylinq in dat geval gerechtigd om redelijke

kosten verband houdende met de afsluiting in rekening te brengen. De hoogte

hiervan wordt op de Website bekend gemaakt.

 

13.5 Skylinq is gerechtigd om terzake van de verhuizing als bedoeld in 13.1

een redelijke kostenvergoeding in rekening te brengen. De hoogte van de

vergoeding wordt op de Website bekend gemaakt.

 

 

Artikel 14. Niet-nakoming en aansprakelijkheid

14.1 Indien Skylinq tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar

verplichting(en) uit een Overeenkomst, zal de Klant Skylinq deswege

in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds

blijvend onmogelijk is, in welke gevallen Skylinq onmiddellijk in

gebreke is. De ingebrekestelling dient schriftelijk per aangetekende post te

geschieden waarbij aan Skylinq een redelijke termijn van niet minder

dan 30 dagen zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

 

14.2 Skylinq is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover de

Klant aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt en met inachtneming

van het hierna bepaalde.

 

14.3 Skylinq is tegenover de Klant per gebeurtenis of reeks van samenhangende

gebeurtenissen slechts aansprakelijk tot een bedrag gelijk aan

maximaal 2 maal de voor de Dienst door de Klant verschuldigde abonnementsvergoeding,

exclusief BTW, in het lopende kalenderjaar. Per kalenderjaar

is Skylinq tegenover de Klant slechts aansprakelijk tot een bedrag

gelijk aan maximaal 4 maal de voor de Dienst door de Klant verschuldigde

abonnementsvergoeding, exclusief BTW, in het lopende kalenderjaar.

 

14.4 Voor schadevergoeding geldt een drempelbedrag van 10 Euro voor de Klant, met

dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed.

 

14.5 Skylinq is voor het verrichten van informatiediensten niet verder

aansprakelijk dan voor zover dat uit artikel 6:196 sub c BW volgt.

 

14.6 Skylinq is niet aansprakelijk:

 1. voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie

op de Website;

 1. voor schade die het gevolg is van het missen van gegevens omdat de

Dienst niet door de Klant is ontvangen noch voor schade die het gevolg

is van gegevens die via het netwerk zijn getransporteerd;

 1. voor onderbrekingen van de Dienst of een verstoorde ontvangst, tenzij

de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van

Skylinq;.

 1. voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt

door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of

telecommunicatielijnen van derden, waaronder begrepen telecomaanbieders

en/of de Klant, welke niet door Skylinq worden beheerd;

 1. voor schade als gevolg van het gebruik van de Producten.

 

14.7 In geen geval is Skylinq aansprakelijk voor gevolgschade en/of

indirecte schade.

14.8 De Klant is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover Skylinq

aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt en met inachtneming

van het hierna bepaalde.

 

14.9 Onder schade als bedoeld in het vorige lid valt eveneens schade als gevolg

van tenietgaan, verlies of beschadiging van door Skylinq aan de Klant

ter beschikking gestelde Producten.

 

14.10 De Klant vrijwaart Skylinq tegen aanspraken van derden op vergoeding

van schade, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat van de

Dienst is gemaakt en/of het de inhoud van de verzonden gegevens betreft.

 

 

Artikel 15. Overmacht

15.1 Een tekortkoming in de dienstverlening kan Skylinq niet worden toegerekend,

indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet,

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komt (overmacht). In geval van overmacht, vervalt de verplichting van

Skylinq tot nakoming van de Overeenkomst. Skylinq is dan geen

schadevergoeding verschuldigd. De opschorting geldt voor de duur van de

overmacht. Skylinq is gehouden aan de Klant een met de duur van de

verstoring evenredige restitutie te geven van de abonnementsvergoeding,

tenzij dit redelijkerwijs, met in achtneming van duur en omstandigheden,

niet van haar kan worden gevraagd.

 

15.2 Gevallen van overmacht kunnen zijn tekortkomingen in de nakoming door

Skylinq als gevolg van bijvoorbeeld uitval van stroomvoorziening aan

zijn zijde, of tekortkomingen in het netwerk van een derde.

 

15.3 Wanneer Skylinq wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een

periode langer dan drie maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan

voldoen, zijn zowel Skylinq als de Klant bevoegd het Abonnement

door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

 

 

Artikel 16. Kosten

16.1 Voor het verrichten van administratieve handelingen op verzoek van de Klant

door Skylinq is de Klant steeds een kostenvergoeding verschuldigd,

zoals bij registratie, activering, verhuizing, en heraansluiting. Bij het

aangaan van een Abonnement is de Klant tevens een activeringsvergoeding

verschuldigd zoals vermeld op het (electronische) inschrijfformulier.

 

 

Artikel 17. Klantenservice en klachten

17.1 Een Klant die telefonisch met de Skylinq klantenservice contact

opneemt, kan worden geconfronteerd met een wachttijd. De kosten van dit

telefoongesprek komen voor rekening van de Klant.

 

17.2 Klachten over de uitvoering van het Abonnement moeten volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij Skylinq zo spoedig mogelijk doch

in ieder geval binnen een termijn van 2 weken nadat de Klant de gebrekkige

uitvoering van de Dienst heeft ontdekt bij de Skylinq klantenservice.

Skylinq zal hierop passend en tijdig reageren. Niet tijdig indienen van

de klacht kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn rechten terzake verliest.

 

 

Artikel 18. Geschillen

18.1 Behoudens het bepaalde in artikel 12.1, is op de Overeenkomst en deze

Voorwaarden Nederlands recht van toepassing.

 

18.2 Geschillen tussen de Klant en Skylinq over totstandkoming of de

uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door Skylinq te

leveren of geleverde Diensten en Producten, kunnen zowel door de Klant

als door Skylinq aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

Elektronische Communicatiediensten (“Geschillencommissie”).

Informatie over het aanhangig maken van geschillen kan worden gevonden

op www.degeschillencommissie.nl.

 

18.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling

genomen, indien de Klant zijn klacht eerst bij Skylinq tijdig, volledig

en duidelijk heeft ingediend. Als de klacht niet in goed onderling overleg

tussen de Klant en Skylinq kan worden opgelost, dan kan het geschil

tot drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig

worden gemaakt.

 

18.4 De Geschillencommissie behandelt geschillen met inachtneming van de

bepalingen van het voor haar geldende reglement. Voor de behandeling van

een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie

geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies.

 

18.5 Wanneer de Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,

is Skylinq aan deze keuze gebonden. Indien Skylinq een geschil

aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Klant vragen

zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Skylinq

kondigt daarbij aan dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn

vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 

18.6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie

is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

 

Artikel 19. Kennisgevingen

19.1 Alle kennisgevingen, annuleringen en ontbindingen, die de Klant aan

Skylinq wenst te doen of dient te doen op grond van deze Voorwaarden,

dienen schriftelijk, binnen een termijn van 2 weken na het ontstaan/ kennisnemen

van de feiten en/of omstandigheden waarop de klacht is gebaseerd en/

of de kennisneming betrekking heeft, te worden gedaan. Deze kennisgevingen

dienen te worden verzonden ter attentie van de Skylinq klantenservice,

zoals op de Website vermeld.

 

 

Artikel 20. Overdracht en doorlevering

20.1 Skylinq is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

 

20.2 Het Abonnement is persoonlijk en de Klant is niet gerechtigd de rechten en

verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder

schriftelijke toestemming van Skylinq.

 

20.3 De Klant mag de diensten die hij op grond van het Abonnement afneemt, niet

aan derden doorleveren of derden gebruik laten maken van die Diensten tenzij

dat gebruik maken plaatsvindt binnen de eigen privé-sfeer van de Klant.

 

 

Artikel 21. Slotbepalingen

21.1 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of uit een Overeenkomst nietig

blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden/ Overeenkomst

aan.

 

21.2 Op van deze Voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door

de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover die zijn

opgenomen in een schriftelijke overeenkomst met Skylinq. In een

dergelijk geval prevaleert de afwijkende/ aanvullende bepaling boven hetgeen

is bepaald in deze Voorwaarden.

 

21.3 Deze Voorwaarden zijn te raadplegen via de Website. De Voorwaarden

worden door Skylinq op verzoek aan de Klant kosteloos toegezonden.

 

 

Artikel 22. Kosten

22.1 Indien de levering van de Internetdiensten door Skylinq wordt gestaakt

en/of opgeschort om een reden die de Klant valt toe te rekenen, wordt de

Klant afsluitingskosten, zoals op de Website vermeld, in rekening gebracht.

 

22.2 Bij het aangaan van een Abonnement is de Klant een eenmalige registratievergoeding

verschuldigd zoals vermeld op het (electronische) inschrijfformulier.

 

 

Hoofdstuk 2 Internet- en Telefoniediensten

Dit hoofdstuk 2 van de Voorwaarden bevat bepalingen die van toepassing zijn op

Internet- en Telefoniediensten.

 

Artikel 23. Installatie van de Diensten

23.1 Tenzij anders overeengekomen, draagt de Klant zelf zorg voor de benodigde

elektriciteit, (telecom) verbindingen, hardware, (het installeren van) software

en randapparatuur en andere voorzieningen om de indienststelling van de

Diensten mogelijk te maken.

 

23.2 Tijdens de installatie van de apparatuur kunnen aanpassingen worden aangebracht

in de softwareconfiguratie van de Klant. Skylinq kan niet garanderen

dat alle systeemfuncties en programmatuur van de Klant na installatie

op een juiste wijze functioneren. Skylinq adviseert de Klant daarom

om voorafgaand aan de installatie back-ups te maken van alle (systeem)

bestanden. Skylinq aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

 

23.3 Skylinq is niet verplicht de softwareconfiguratie van de Klant bij het

einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

 

 

Artikel 24. Uitvoering van de Diensten

24.1 Skylinq behoudt zich het recht voor de snelheden van haar InternetDiensten

al dan niet tijdelijk te wijzigen.

 

24.2 Skylinq is gerechtigd de Gebruikersgegevens, de homepage Url en het

e-mail adres van de Klant te wijzigen onder meer in verband met migratie.

Skylinq zal de Klant van een wijziging tijdig op de hoogte stellen en de

Klant de gewijzigde Gebruikersgegevens meedelen.

 

24.3 Ten aanzien van de Internet Diensten geldt dat Skylinq voor het realiseren

van de verbinding van de Diensten afhankelijk kan zijn van de levertijd die een benodigde

Telecom-operator hanteert. Skylinq behoudt zich het recht voor om de

aanvraag van de Klant te weigeren indien een verbinding niet binnen 35 werkdagen

is opgeleverd dan wel kan worden opgeleverd door de Telecom-operator.

 

 

Artikel 25. Gebruikersgegevens

25.1 De Gebruikersgegevens die de Klant van Skylinq ontvangt, blijven

eigendom van Skylinq. Het is niet mogelijk om de Gebruikersgegevens

na beëindiging van het Abonnement te blijven gebruiken.

 

25.2 Skylinq zendt de Klant de Gebruikersgegevens schriftelijk of via

e-mail toe. Skylinq sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van

schade welke mocht ontstaan na de verzending van de Gebruikersgegevens.

Met name is Skylinq niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of

verlies van de Gebruikersgegevens.

 

25.3 De Klant dient met de Gebruikersgegevens zorgvuldig om te gaan. De Klant

moet verlies, diefstal of misbruik door derden van de Gebruikersgegevens

direct melden aan Skylinq. Tot het tijdstip van melding is de Klant

aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de

Gebruikersgegevens wordt gemaakt.

 

 

Artikel 26. Administratieve wijzigingen

26.1 Een Klant dient de wijziging van zijn persoonlijke gegevens (inbegrepen

e-mail- en postadres, rekeningnummer en telefoonnummer) tijdig mede te

delen aan de Skylinq klantenservice.

 

26.2 Het door de Klant gebruikte e-mailadres onder het Skylinq domein,

blijft te allen tijde eigendom van Skylinq. Het is niet toegestaan om het

e-mailadres na beëindiging van het Abonnement te blijven gebruiken.

 

 

Artikel 27. Verplichtingen Klant

27.1 De Klant zal alle voor zijn Overeenkomst en de aan hem verschafte Diensten

relevante door Skylinq kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies

en beperkingen, zoals neergelegd in deze Voorwaarden en zoals die van tijd

tot tijd door Skylinq op genoegzame wijze aan de Klant worden meegedeeld,

in acht nemen (daaronder zijn ook begrepen instructies m.b.t. het

inloggen, het uitloggen, het in acht nemen van de toegestane hoeveelheid

dataverkeer via zijn homepage, het schonen van informatie etc.).

 

27.2 De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten,

inclusief (onder andere) het gebruik van zijn Gebruikersgegevens, zijn

e-mailadres, de inhoud van zijn e-mailberichten, bijdragen aan discussies en

iedere uiting en alle informatie op zijn homepage. Onrechtmatig en oneigenlijk

gebruik van de Diensten, de bijbehorende hardware, software etc. komt voor

risico van de Klant.

 

27.3 De Klant dient zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke

en zorgvuldige Klant en/of internetgebruiker verwacht mag worden en is

verplicht bij gebruik van de Diensten de toepasselijke wettelijke regels en de

Netiquette in acht te nemen. Onder Netiquette wordt verstaan de algemeen

aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en

toekomstige aanpassingen hiervan.

 

27.4 De Klant zal de Diensten niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken

voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor

handelingen die in strijd zijn met de Netiquette. Hieronder worden onder

meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele

eigendomsrechten van derden; diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare

verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of

strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder

racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen

en zgn. “mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via de Dienst of het

Internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of

geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen

of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;

het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes

of valse hoedanigheden.

 

27.5 Het is de Klant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan,

waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Skylinq dan

wel de overige gebruikers van het Internet hindert of het gebruik van de

Diensten nadelig beïnvloedt.

 

27.6 De Klant mag de Dienst niet gebruiken voor het versturen van spam. Onder

spam wordt verstaan: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden

e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen

op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud en/of het

ongevraagd verzenden van e-mail met een ongevraagde commerciële boodschap.

 

27.7 De Klant dient zich te houden aan de ‘Fair Use Policy’ voor internet- en

telefoniediensten, zoals gepubliceerd op de Website. In de Fair Use Policy is

het beleid van Skylinq betreffende het redelijk gebruik door de Klant

van dataverkeer vastgelegd. Hierin is onder andere geregeld het recht van

Skylinq om de Diensten te schorsen of te beëindigen, dan wel het recht

om vooruitbetaling te vragen, ingeval van excessief gebruik van de Diensten.

 

27.8 De Klant verplicht zich jegens Skylinq te voldoen aan de voorschriften

die in verband met de registratie, het gebruik van Internet-netwerknummers

en domeinnamen zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart

Skylinq voor enige aanspraak van derden terzake.

 

27.9 Het is de Klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

Skylinq, niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk of andere

gebruikers, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Diensten.

Uitzondering hierop vormt gebruik binnen de huiselijke kring.

 

27.10 De Klant zal bij het gebruik van de Diensten de belangen van Skylinq

niet schaden.

 

27.11 Indien de Klant in strijd handelt met een van de vorige leden van dit artikel

of indien Skylinq redelijkerwijs kan vermoeden dat de Klant met

één van die bepalingen in strijd handelt, is Skylinq gerechtigd hem

onmiddellijk de toegang tot de Diensten te ontzeggen, het Abonnement op

te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die Skylinq geraden

voorkomen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding

terzake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen.

 

27.12 In geval van een mogelijk faillissement of schuldsanering van een Klant

dient de Klant Skylinq hiervan via haar bewindvoerder dan wel curator

terstond in kennis te stellen.

 

27.13 De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik in verband met bedrijfsmatige en

zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de

uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging. Indien de

Klant (een gedeelte van) de Diensten desondanks toch gebruikt voor deze

doeleinden, doet hij dit op eigen risico. Skylinq aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid voor enige schade die een Klant mocht lijden in verband

met een dergelijk gebruik van de Diensten van Skylinq. Skylinq

is in voorkomend geval gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke

ingang te beëindigen, zonder dat Skylinq in verband hiermee enige

(schade)vergoeding aan de Klant is verschuldigd. Reeds door de Klant

betaalde vergoedingen zullen niet worden terugbetaald en reeds door de

Klant verschuldigde maar nog niet betaalde vergoedingen blijven opeisbaar.

 

Hoofdstuk 3 Internet- en Telefoniediensten

Dit hoofdstuk 3 van de Voorwaarden bevat bepalingen die van toepassing zijn op

Telefoniediensten.

 

Artikel 28. Telefoniedienst

28.1 Na de totstandkoming van het Abonnement en met inachtneming van

een termijn van 14 werkdagen, zal Skylinq zich redelijkerwijs inspannen

zo spoedig mogelijk de Telefoniedienst (op) te leveren en operationeel

beschikbaar te hebben.

 

28.2 De Telefoniedienst kan uitsluitend geleverd worden samen met een Internetverbinding,

zoals bepaald en aangeboden door Skylinq (zie hiertoe de Website).

 

28.3 Skylinq is gerechtigd de technische eigenschappen van de Telefoniedienst

te wijzigen om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te

blijven beantwoorden.

 

 

Artikel 24. Beschikbaarheid Telefoniedienst

29.1 Skylinq streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit

van de Telefoniedienst doch kan terzake geen garanties geven. Kosten voor

vervangende telefonie oplossingen komen derhalve niet voor vergoeding in

aanmerking. De Klant is zich ervan bewust dat de beschikbaarheid en kwaliteit

van de Telefoniedienst mede kan worden bepaald door de beschikbaarheid

en kwaliteit van de verbindingen met het Internet, alsmede van het overige

gebruik dat de Klant gelijktijdig maakt van zijn Internet- aansluiting. Bovenstaande

kan onder andere tot gevolg hebben dat tijdens het downloaden van

(grote) bestanden de kwaliteit van het telefoongesprek nadelig wordt beïnvloed.

 

 

Artikel 30. Apparatuur

30.1 De Klant mag slechts gebruikmaken van de Telefoniedienst met telefoonapparatuur

en een Skylinq modem geschikt om gebruikt te worden op

het netwerk van de Telecom-operator. Indien uit onderzoek door Skylinq

blijkt dat klachten van de Klant met betrekking tot de werking van de

Telefoniedienst niet te wijten zijn aan het Telecommunicatienetwerk, kan de

Klant verplicht worden zijn apparatuur ter controle aan Skylinq aan

te bieden. Indien Skylinq vaststelt dat de apparatuur van de Klant de

goede werking van het netwerk verstoort, is Skylinq gerechtigd de

Telefoniedienst voor de Klant onmiddellijk buiten werking te stellen.

 

 

Artikel 31. Telefoonnummer

31.1 Ten behoeve van het gebruik van de Telefoniedienst dient de Klant te

beschikken over één of meer nummers. Skylinq kent aan de Klant één

of meer nummers toe tenzij een nummer dat reeds bij de Klant in gebruik is

of een aan hem door de OPTA toegewezen nummer, daarvoor kan worden

geaccepteerd.

 

31.2 Skylinq is rechthebbende van de door OPTA aan Skylinq toegewezen

nummers. In geval van beëindiging van het Abonnement vervalt

het recht van de Klant op gebruik van het door Skylinq aan de Klant

toegekende nummer en staat het Skylinq volledig vrij het betreffende

nummer aan een derde toe te kennen, tenzij het nummer met inachtneming

van het bepaalde in 33.2 zal worden geporteerd.

 

 

Artikel 32. Nummerwijziging

32.1 Skylinq is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen

in het nationale nummerplan of nummer toewijzing door OPTA, alsmede in

geval van wijzigingen in de Telefoniedienst of een Telecommunicatienetwerk

of in andere omstandigheden die naar het oordeel van Skylinq nummerwijziging

noodzakelijk maken. Ten minste drie (3) maanden voordat de

wijziging wordt doorgevoerd zal Skylinq dit aan de Klant kenbaar maken,

behoudens indien omstandigheden noodzaken tot een eerdere wijziging.

 

 

Artikel 33. Nummerbehoud

33.1 Skylinq stemt in met het gebruik door de Klant van een nummer dat

door een andere aanbieder van telecommunicatiediensten is verstrekt, indien

dit naar oordeel van Skylinq (technisch) mogelijk is. Skylinq is

gerechtigd terzake kosten in rekening te brengen. Skylinq is voor het

realiseren van het verzoek tot nummerbehoud afhankelijk van de levertijd

die de Telecom-operator hanteert. Skylinq behoudt zich het recht voor

om de aanvraag van de Klant te weigeren indien het nummer niet binnen

35 werkdagen is geporteerd dan wel niet kan worden geporteerd door de

Telecom-operator.

 

33.2 Skylinq kan instemmen met een verzoek van de Klant om bij het einde

van het Abonnement een bij de Telefoniedienst gebruikt nummer mee te

nemen naar een aansluiting bij een andere telefonie-aanbieder indien dit

naar het oordeel van Skylinq (technisch) mogelijk is. Een verzoek

tot nummerbehoud dient te allen tijde voorafgaande aan het einde van het

Abonnement te zijn ingediend en door Skylinq te zijn geaccepteerd.

 

33.3 Skylinq kan een verzoek tot nummerbehoud, zoals bedoeld in artikel

33.1en 33.2, weigeren indien dit bijzondere technische aanpassingen van

Skylinq vergt en zolang nummerbehoud niet als onderdeel van de

Telefoniedienst wordt aangeboden.

 

 

Artikel 34. Nieuw nummer ingeval van verhuizing buiten regio

34.1 Indien de Klant verhuist naar een locatie gelegen buiten de regio van zijn

huidige nummer, ontvangt de Klant nadat hij Skylinq daar schriftelijk per

post of per e-mail om heeft verzocht, van Skylinq een nieuw nummer.

 

 

Artikel 35. Telefoongids / Klant Informatiedienst

35.1 Indien de Klant bij aanmelding van de Telefoniedienst heeft aangegeven

opgenomen te willen worden in een telefoongids of Klant informatiedienst

dan zal Skylinq de gegevens van de Klant ter beschikking stellen aan

de desbetreffende exploitant. Skylinq is niet verantwoordelijk voor

plaatsing of opname in de telefoongids of Klant informatiedienst en

aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid. Wijziging in de gegevens als hier

bedoeld kunnen worden doorgegeven aan Skylinq of rechtstreeks aan

de desbetreffende exploitant.

 

 

Artikel 36. Gebruik Telefoniedienst

36.1 De Telefoniedienst mag uitsluitend worden gebruikt op het adres zoals

aangegeven door de Klant bij aanmelding.

 

36.2 De Klant is verantwoordelijk voor al het gebruik dat van de Telefoniedienst

wordt gemaakt via zijn aansluiting, nummer of modem, ook al gebeurt dat

zonder zijn toestemming. Alle gemaakte gesprekskosten zijn voor rekening

van de Klant.

 

36.3 Onverminderd hetgeen bepaald is in Artikel 36, is het de Klant niet toegestaan

om op welke wijze dan ook bij het gebruik van de Telefoniedienst rechten

van derden te schenden, in strijd met de wet te handelen, onfatsoenlijk te

handelen of schade aan derden of Skylinq te berokkenen.

 

 

Artikel 37. Vergoedingen

37.1 De Klant is aan Skylinq de vergoedingen verschuldigd voor de Telefoniedienst

volgens de daarvoor vastgestelde en op de Website gepubliceerde

tarieven. De tarieven voor de Telefoniedienst kunnen bestaan uit eenmalig

verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde

bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Telefoniedienst.

 

37.2 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 37.1

zijn uiteindelijk de gegevens van Skylinq beslissend tenzij binnen 30

dagen na notadatum door de Klant wordt aangetoond dat deze gegevens niet

juist zijn.

 

37.3 De in artikel 37.1 bedoelde eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd

vanaf de datum dat de Telefoniedienst is geactiveerd. Skylinq

is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de eenmalig en periodiek

verschuldigde vergoedingen. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd

vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 38. Overige

38.1 De Klant is verplicht aan Skylinq gegevens te verschaffen die

Skylinq nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking

van de Telefoniedienst waaronder begrepen informatie over aangesloten of

aan te sluiten Randapparaten.

 

38.2 Skylinq is gehouden om medewerking te verlenen aan volgens de wet

bevoegde instanties tot aftappen.

 

38.3 Onverminderd het bepaalde in de Voorwaarden, is Skylinq gerechtigd

de levering van de Telefoniedienst (geheel of gedeeltelijk) op te schorten of

onmiddellijk te beëindigen, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of

schadeplichtigheid voortvloeit, indien de Klant in strijd handelt met het

bepaalde in dit Hoofdstuk 4 of op enige andere wijze enige verplichting

jegens Skylinq niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, danwel indien

Skylinq of derden hinder ondervinden als gevolg van de wijze waarop

de Klant gebruik maakt van de Telefoniediensten.